Projekt NICE

Nové cesty k inklúzii cez cirkulárne ekonomiky

Nice Project

About

O projekte

Dve hlavné výzvy našej doby sú: boj s klimatickou krízou a pomoc núdznym, ktorá zabezpečí, že žiadny človek nebude v našej spoločnosti „odložený nabok”.
 
NICE má za cieľ spájať inklúziu a solidaritu s trvalou udržateľnosťou a starostlivosťou o životné prostredie pomocou sociálnych cirkulárnych podnikov a projektov.

ZVYŠOVANIE ÚROVNE POZNATKOV

Zlepšovať vedomosti o tom, ako je možné inovovať projekty a podniky v oblasti cirkulárnej ekonomiky.

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Vzdelávanie dospelých, aby sa stali lokálnymi „ambasádormi pre inklúziu a cirkulárnu ekonomiku” vo svojich komunitách.

PODPORA CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

Podpora projektov a podnikov sociálnej cirkulárnej ekonomiky, aby boli atraktívnejšími, inkluzívnejšími a inšpirujúcejšími miestami pre celú komunitu, ktorej záleží na celoživotnom vzdelávaní, trvalej udržateľnosti a solidarite.

PREKLENUTIE PRIEPASTI

Preklenutie priepasti medzi ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych sociálno-ekonomických prostredí pomocou cirkulárnej ekonomiky a inklúzie.

TVORBA MODELOVÉHO PROJEKTU

Tvorba modelového projektu, schopného adaptácie v iných kontextoch pre mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Vytvorenie moderných a atraktívnych komunitných miest podporujúcich povedomie o trvalej udržateľnosti a inklúzii, aby projekt bol viac ako len „miesto pre znevýhodnených“.

INFO

Projekt je financovaný programom Európskej únie Erasmus+
Akčný plán: KA220-ADU – Spolupracujúce partnerstvá vo vzdelávaní dospelých
Číslo projektu: 2021-DE02-KA220-ADU-000035293
Dĺžka projektu: 36 mesiacov
Začiatok projektu: 01/02/2022
Koniec projektu: 31/01/2025


Viac informácií o projekte:

Activities

Na čom pracujeme

Vzdelávanie profesionálov:

Učebný program pre profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých pracujúcich na sociálnych projektoch a projektoch cirkulárnej ekonomiky. Program sa venuje návrhu produktu, marketingu, predaju, PR kompetenciám, stratégii, sieťovaniu s inými odvetviami a zainteresovanými v komunite, designu predajne ako aj tvorbe informačných materiáov na zvýšenie povedomia o cirkulárnej ekonomike a inklúzii.

Vzdelávanie ambasádorov cirkulárnej ekonomiky:

Študijný program, vytvorený pre záujemcov z rôznych socio-ekonomických prostredí. Program bude zahŕňať informácie o výrobných cykloch, odpade, spotrebe, separovaní ako aj koncepty o inklúzií, spotrebe jednotlivcov a statuse, o osobnom postoji k inklúzii, tiež bude obsahovať nástroje a techniky na vytvorenie povedomia a zručnosti v oblasti seba-prezentácie.

Oba vzdelávacie programy budú otestované pilotnými aktivitami v rôznych krajinác, čím bude overená ich validita a dopad.

PILOTNÉ VZDELÁVANIE PROFESIONÁLOV

Zavádzanie vzdelávacieho programu s profesionálmi na miestnej úrovni.

PILOTNÉ VZDELÁVANIE PRE AMBASÁDOROV

Vzdelávací program pre dospelých realizovaný každým partnerom na miestnej úrovni.

NADNÁRODNÉ VZDELÁVANIE

Dve nadnárodné tréningové aktivity, ktoré spoja účastníkov dvoch pilotných aktivít. Tréningy sa uskutočnia online ako aj osobne počas dvoch 3-dňových sústredení v Taliansku a Bulharsku.

Partneri v každej krajine zostavia miestnu konzultačnú komisiu zo zástupcov rozličných záujmových skupín ako sú mimovládne organizácie, verejné orgány, firmy, zaoberajúce sa manažmentom odpadového hospodárstva, experti na cirkulárnu ekonomiku a inklúziu, univerzity a podobne. Komisia bude slúžiť na podporu projektu, zlepšenie jeho kvality, prenosnosť výsledkov do rôznych prostredí a kontextov a ďalšie šírenie povedomia o kľúčových témach projektu.

Results

Výsledky projektu

  • Projektová „upútavka“
  • „10 Krokov k tomu, aby sa projekt / obchod stal vlajkovou loďou v rámci inklúzie a cirkulárnej ekonomiky. Vzdelávací program pre lektorov so smernicami, nástrojmi, príkladmi a postupmi vzdelávania dospelých včítane materiálu o zvyšovaní povedomia ohľadom odpadu a cirkulárnej ekonomiky.
  • Európsky vzdelávací program pre ambasádorov inklúzie a cirkulárnej ekonomiky: vzdelávací program pre dospelých zameraný na vedomosti a výzvy spojené s inklúziou, cirkulárnou ekonomikou ako aj „mäkké zručnosti“.
  •  Novinky z projektu zaslané emailom 6x počas implementácie
  • Miestna konzultačná komisia
  • Sedem rozličných podujatí v partnerských krajinách

Partners

7 partnerov z piatich krajín

Contact Us

Fill the form and contact us

UE

Obsah tejto webstránky reprezentuje iba názory autorov a je ich výlučnou zodpovednosťou. Európska Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.