Nice

Нови начини за приобщаване чрез кръговата икономика

Nice Project

About

ЗА ПРОЕКТА

Двете основни предизвикателства на нашето време са борбата с изменението на климата и това да не изоставяме никого в нашите общества.
 
NICE има за цел да насърчи силното взаимодействие между целите за приобщаване и солидарност и устойчивостта и опазването на околната среда в социалните предприятия и проекти с кръгова икономика, чрез

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗНАНИЕТО

Подобряване на знанията на професионалистите в областта на образованието за възрастни за въвеждане на иновации в предприятията и проектите на социалната кръгова икономика.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение на възрастни, които да станат "посланици на приобщаването и кръговата икономика" в своите местни общности.

НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Принос за превръщането на предприятията и проектите на социалната кръгова икономика във все по-приобщаващи, привлекателни и вдъхновяващи места за цялата общност, посветени на ученето през целия живот, устойчивостта и солидарността.

МОСТОВЕ
ДУПКАТА

Преодоляване на различията между членовете на общността от различни социално-икономически среди относно визията и ролята на кръговата икономика и приобщаването. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПОДРОЖАНЕ

Разработване на модел за подражание, адаптивен към други контексти, за НПО и организациите за обучение на възрастни като модерни и привлекателни места за общността, насърчаващи осведомеността и знанията за устойчивостта и приобщаването, преодолявайки образа им на "място за хора в неравностойно положение".

iNFO

Финансиране от Програма ЕРАЗЪМ + на Европейския съюз
Дейност: KA220-ADU – Партньорства в образованието за възрастни
Код на проекта 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035293
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца
НАЧАЛНА ДАТА: 01/02/2022
КРАЙНА ДАТА: 31.01. 2025

За повече информация за проекта:

Activities

Дейности

Training n. 1:

Програма за обучение на специалисти в сферата на образованието за възрастни, работещи по проекти в областта на социалната и кръговата икономика, за развитие на собствен бизнес, обхващаща аспекти като компетенции в областта на маркетинга, продажбите и връзките с обществеността, стратегии и аргументи за започване и поддържане на сътрудничество с други браншове и заинтересовани страни в общността, стратегии за придобиване на компетенции в областта на продуктовия дизайн и дизайна на магазини и създаване на материали за повишаване на осведомеността.

Training n.2:

Учебна програма за обучение на възрастни учащи с или без възможности, независимо от социално-икономическия им произход, обхващаща информация за производствените цикли, отпадъците, потреблението, рециклирането, както и за понятията за приобщаване, лично потребление и статус, както и за личното отношение към приобщаването, инструменти и техники за създаване на осведоменост и умения за самопредставяне.

Двете програми за обучение ще бъдат тествани на транснационално ниво с пилотни дейности, за да се провери тяхната валидност и да се затвърди тяхното въздействие.

ОБУЧЕНИЕ
КУРС 1

Курс на обучение за 10 специалисти в областта на образованието за възрастни, провеждан от всеки партньор на местно ниво.

ОБУЧЕНИЕ
КУРС 2

Курс на обучение за 10 възрастни обучаеми, проведен от всеки партньор на местно равнище.

ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Две транснационални дейности за обучение, в които ще се включат участници в горепосочените курсове, както онлайн, така и по време на две тридневни присъствени сесии

Партньорите ще създадат местен консултативен комитет, включващ от 5 до 10 заинтересовани страни във всяка държава, които да подкрепят дейностите по проекта, да допринесат за качеството и преносимостта на резултатите и да увеличат разпространението на резултатите: други неправителствени организации, публични органи, дружества за управление на отпадъци, експерти по кръгова икономика и приобщаване, университети и др.

Results

Резултати от проекта

  • "Тийзър" на проекта
  • "110 стъпки, за да станете водещ обект/проект за приобщаване и кръгова икономика": програма за обучение на специалисти в областта на образованието за възрастни с насоки, инструменти, добри практики и примери за дейности в областта на образованието за възрастни, включително материали за повишаване на осведомеността относно отпадъците и кръговата икономика.
  • "Европейска учебна програма за посланици на приобщаването и кръговата икономика": учебна програма за обучение в сферата на образованието за възрастни с акцент върху знанията и проблемите на приобщаването и кръговата икономика и меките умения.
  • 6 информационни бюлетина
  • Местни консултативни комитети
  • 7 мултиплициращи събития в страните партньори

Partners

7 партньори от 5 държави

Свържете се с нас


UE

Съдържанието на този уебсайт отразява единствено възгледите на авторите и е тяхна изключителна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.